Trygghet på gator och torg

Brottsligheten i Värmdö är låg. Ändå upplever många ökad otrygghet på vissa platser. De flesta i Värmdö drabbas aldrig av hot eller våld. Men det är också i högsta grad en klass- och jämställdhetsfråga. Unga och kvinnor är särskilt utsatta.

Unga som inte fångas upp med tidiga insatser och där skolans stöd inte räcker till, löper högre risk att dras med i kriminell verksamhet och att själva bli offer. Därför är vi socialdemokrater tuffa mot brottslighet och mot brottens orsaker. Med tidiga insatser och rätt stöd i skolan, mer resurser till Polarna, fler fältassistenter, med införandet av trygghetsvakter och trygghetsvärdar, med bättre belysning, nolltolerans mot nedskräpning och klotter och ökat stöd till nattvandringar och kvinnojourer vill vi knäcka otryggheten och skapa ett starkare samhälle. Vi välkomnar regeringens satsning på 10 000 nya poliser. Det ger chans till ökad polisnärvaro i Värmdö och vi vill erbjuda lokaler i Mölnvik för att skapa ett blåljuscenter.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER ÄR:

 • Mer pengar till det trygghetsskapande arbetet med fler Polare, fältassistenter, nattvandrare och kvinnojourer.
 • Inför trygghetsvakter nu och vi kommer också fortsätta kräva ökad polisnärvaro i Värmdö.
 • Genomföra trygghetsvandringar för att identifiera otrygga områden och genomföra åtgärder.

 

FLER FÖRSLAG FÖR ÖKAD TRYGGHET PÅ GATOR OCH TORG

 • Inför kommunala trygghetsvakter i samverkan med polisen för att öka medborgarnas trygghet på lämpliga platser.
 • Extra bil och ytterligare arbetsledare till Polarna Värmdö.
 • Utökat stöd till kvinnojourerna.
 • Ökad vuxennärvaro och höjt stöd till nattvandringar.
 • Ökad samverkan mellan föreningslivet och kommunen för ökad trygghet, integration, kvällsöppna hallar och idrotts- och kulturfritids till exempel i form av idéburet offentligt partnerskap, så kallade IOP.
 • Förbättra offentlig ljussättning. Klok ljussättning åstadkommer många mervärden, bl.a. ökad trygghet och trivsel, bättre trafiksäkerhet och minskad energiförbrukning. Vi vill höja takten i omställningen till mer kostnads- och klimateffektiva belysningsarmaturer.
 • Ta fram en utvecklingsplan för motorintresserad ungdom.
 • Sätt igång omvandlingen i Gustavsbergs centrum och Vattentornsberget för ett tryggare och mer levande område. När vi bygger vårt samhälle ska våra bostadsområden vara trygga och levande. Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för arbetet med att göra Värmdö tryggare.
 • Alkohol är den största riskfaktorn när det kommer till att utsätta och utsättas för våld. Värmdöborna ska kunna känna sig trygga från alkoholrelaterat våld, därför arbetar vi aktivt med förebyggande åtgärder mot alkoholmissbruk.
 • Verka för inrättandet av en dagligen bemannad polisstation i Gustavsbergsområdet.
facebook Twitter Email