Social omsorg

Social trygghet och fungerande skyddsnät skapar modiga människor. I Värmdö har socialtjänsten underfinansierats i flera år. Det har gått ut över samhället svagaste, exempelvis barn och hemlösa. Det är ovärdigt Värmdö och måste få en ändring. Många av de som faller utanför samhällsgemenskapen och hamnar i exempelvis missbruk lider ofta av psykisk ohälsa. För att långsiktigt kunna bryta missbruket behövs ett helhetsgrepp om rehabiliteringen.

Enligt Rädda Barnen växer hundratals barn i Värmdö upp i fattiga familjer. Det handlar ofta om att föräldrarna fastnat i ett långvarigt utanförskap med beroende av försörjningsstöd. Alla som kan jobba ska jobba och vi vill därför erbjuda jobb inom kommunen, föreningsliv eller det lokala näringslivet istället för bidrag.

En av de grundläggande förutsättningarna för människors delaktighet i samhället är ett värdigt boende. Vi vill garantera allas rätt till bostad.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

  • Tak över huvudet-garanti, ingen hemlös Värmdöbo ska tvingas sova på gatan.
  • Ge människor som varit i långvarigt behov av försörjningsstöd ett jobb i stället för bidrag.
  • Inget barns framtid ska krossas av sina föräldrars fattigdom.

 

FLER FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE SOCIAL OMSORG

  • Alla ska ha en värdig bostad. Värmdö behöver säkerställa sin tillgång till bostäder för att täcka behoven. Satsa på familjehem.
  • Ökad effektivitetet och samverkan mellan kommunens olika berörda avdelningar och politiker, både när det gäller förebyggande arbete och i individärenden.
  • Öka det förebyggande arbetet i skolorna mot alkohol och narkotika i lägre årskurser.
  • Satsa på fler hemmaplanslösningar och HVB-hem (hem för vård eller boende) i egen regi för ökad kontroll och lägre kostnader.
  • Mer resurser och en bättre arbetsmiljö behövs för att behålla och attrahera socialsekreterare som är ett bristyrke i hela Sverige. Låt proffsen vara proffs och minska den administrativa bördan så att fokus kan läggas på rätt saker.
  • Ökat stöd till och stärkt samarbete med civilsamhället genom exempelvis idéburet offentligt partnerskap, så kallade IOP.
facebook Twitter Email