Skola och Förskola

En bättre framtid för Värmdö börjar i skolan. Vår vision är en likvärdig och modern förskola och skola som ger barn och elever goda kunskaper i en trygg miljö, där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar oavsett bakgrund.

Så är det inte i Värmdö idag. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 har sjunkit rejält. Bara tre av fem elever kan fokusera på skolarbetet under lektionerna. Alldeles för många elever på högstadiet känner sig otrygga. Att Värmdö haren lägre skolpeng, låg lärartäthet och för många obehöriga lärare får allvarliga konsekvenser.

I socialdemokraternas Värmdö finns en valfrihet för eleverna att välja skola. För oss går elevens rätt till kunskap före företagens rätt att göra vinst. Vårt mål är att utveckla Värmdö till en attraktiv skolkommun med regionledande resultat. För det behövs en höjd skolpeng som är mer kompensatorisk och jämlik. På det sättet lockar vi de bästa lärarna till en arbetsmiljö med fler kollegor, kontinuerlig kompetensutveckling och där proffsen får vara proffs.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

 • Mer kunskap med fler utbildade lärare och mindre elevgrupper. Vi vill utveckla ett tvålärarsystem i Värmdös skolor och anställafler förskollärare, lärare och specialpedagoger.
 • Ökad trygghet och studiero genom fler vuxna ochkompetensutveckling av all skolpersonal i arbetet mot mobbningoch kränkningar.
 • Höjd skolpeng. Uthålligt arbete för att göra Värmdö till en mer attraktiv skolkommun genom långsiktig förstärkning avskolpengen och tilläggsbelopp i Värmdö.

 

FLER FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE SKOLA

 

FÖRSKOLA
 • Minskade barngrupper i förskolan och mer fast anställd personal för tryggare barn.
 • På varje förskoleavdelning ska det finnas minst en utbildadförskollärare.
 • Säkra ett varierat utbud av pedagogiska metoder och inriktningar i förskola och skola, valfriheten ska värnas.
 • Utveckla den pedagogiska omsorgen med höjd kvalitet.
 • Slopa 25-timmars regeln i förskolan på försök. Förskolebarn ska ha rätt till heltid på förskolan även om en förälder är föräldraledig med ett syskon.
 • Arbeta med “Stopp min kropp” – utbilda barn i samtliga förskolor om rätten till kroppslig integritet.

 

GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM
 • Säkerhetsställ en kommunal läsa, skriva, räkna-garanti i åk 1–3 med rätt till åtgärder.
 • Mer resurser till de barn som behöver stöd – utveckla tilläggsbeloppen.
 • Läxhjälp efter skoltid på samtliga skolor som leds av behöriga lärare.
 • Satsning på en central elevhälsa.
 • Införa ett mer generöst skolskjutssystem som minskar familjers stress och gör barnens väg till skolan tryggare. Det skulle samtidigt minska biltrafiken.
 • Öka andelen närproducerad och ekologisk mat i förskola och skola.
 • Fritidsreform, med större fokus på lärande och läxhjälp med mer personal.
 • Mer rörelse i skolan och på fritids – minst en timmes rörelse per dag.
 • Alla barn ska ha råd att följa med på utflykter, stopp för dolda avgifter i Värmdös skolor.
 • Förstärk resurserna till fjärrundervisning för likvärdig utbildning i skärgården.
 • Utökad satsning på lovskola och särskild satsning för förbättring av studieresultat för elever som halkat efter.
 • Inför enhetliga riktlinjer kring mobilanvändning under skoldagen, privata mobiler ska inte störa undervisningen.
 • Nolltolerans mot kränkande behandling.

 

GYMNASIUM
 • Stoppa hemmasitteriet, förbättra uppföljningen av elever på individnivå på gymnasiet vid oroväckande frånvaro.
 • En handlingsplan behöver tas fram för att öka andelen som slutför gymnasiestudierna under tre år.
 • Stärk möjligheten till jobb, utforma fler gymnasieprogram med inriktning utifrån lokala arbetsmarknadens kompetensbehov.
 • Öka tillgängligheten till elevhälsan. Ungas psykiska ohälsa måste identifieras tidigare för att rätt insatser ska kunna sättas in.

 

GE VÄRMDÖS SKOLPERSONAL RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS
 • Inrätta utvecklings- och kompetensnavet Pedagog Värmdö för förbättrad och systematisk kompetensutveckling, kollegialt lärande och undervisningsutveckling för såväl kommunala som fristående verksamheter.
 • Erbjud möjlighet till vidareutbildning på betald arbetstid för befintlig personal för att öka andelen behörig personal.
 • Inför fler karriärtjänster som möjliggör förskollärares och lärares yrkesutveckling.Kompetensutveckling för lärare och resurspersoner i arbetet mot mobbning och kränkningar.
 • Kompetensutveckling för skolpersonal i NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), särbegåvning och undervisning av nyanlända.
 • Fria arbetskläder och skor till personalen på förskola och fritids.
facebook Twitter Email