Samhällsbygget och vår miljö

Vi vill värna Värmdös unika skärgårds- och naturmiljöer. Vår kommun ska inte reduceras till en förort till Stockholm. Därför måste Värmdö utvecklas på ett mer hållbart sätt än hittills. Med mer genomtänkt samhällsplanering kan vi skapa möjligheter till rikare liv för alla oss som bor här och de som ska leva här under kommande decennier.

Våra bostadsområden ska vara trygga och levande. Vi vill ha blandade upplåtelseformer och funktioner. Förtätning ska ske på lämpliga platser i centralorterna med bra tillgänglighet till kollektivtrafik. Hemmesta storskog och Ekedalsskogen ska fredas från storskalig exploatering.Vi behöver fler infartsparkeringar och fler parkeringar i hamnområdet i Gustavsberg. För att balansera tillväxt med bevarande av unik skärgårdsmiljö behövs en stadsarkitekt som tar ett helhetsansvar. Bygglov ska kosta mindre, gå snabbare och vara enklare.

För ett hållbart samhälle med en växande befolkning måste fler ta bussen. Därför kräver vi en mer attraktiv kollektivtrafik. Vi vill att SL inför “Värmdöexpressen” med sittplatsgaranti, wifi och ladduttag för ökad trygghet och bekvämlighet. Kommunen ska fortsatt vara drivande för Östlig förbindelse.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

 • Värna skärgårdskänslan när Värmdö växer in mot stan. Förtäta med levande och trygga bostadsområden i anslutning till god kollektivtrafik. Stopp för nya storskaliga exploateringar öster om Ålstäket.
 • Enklare vardag för Värmdöborna. Fler infartsparkeringar och parkeringar där behoven är störst.
 • Superbussen till Slussen. Vi kräver att SL inför snabbussar, ”Värmdöexpressen”, från våra centralorter Gustavsberg, Hemmesta och Brunn – med sittplatsgaranti, wifi och ladduttag.

 

FLER FÖRSLAG FÖR BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK

 • Ställ krav på landstinget för ökad turtäthet och fler direktbussar från centralorterna till Stockholm.
 • Fler nattbussar med trygghetsvärdar.
 • Undersöka möjligheten att etablera pendelbåtlinjer.
 • Inför papperskorgar med fungerande sophämtning vid samtliga hållplatser och ställ krav på SL om att hållplatserna ska bli tryggare och mer välskötta.

 

FLER FÖRSLAG FÖR BÄTTRE INFRASTRUKTUR

 • Nya byggplaner måste åtföljas av fungerande trafiklösningar.
 • Wifi förenklar vardagen för Värmdöbor och ökar attraktiviteten för turister, därför ska vi inrätta öppet wifi på centrala platser i kommunen.
 • Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
 • Utveckla projektet med säkra skolvägar. Värmdös unga ska kunna ta sig säkert till och från skolan och fritidsaktiviteter.
 • Cykelsatsning med tydligare skyltning på cykelbanor, servicestationer för cyklar och laddningsstationer för elcykelbatterier.

 

FLER FÖRSLAG FÖR BÄTTRE PARKERINGSMÖJLIGHETER

 • Bygg fler infartsparkeringar i lägen där behoven är som störst, bland annat i hamnområdet i Gustavsberg.
 • I samband med utbyggnaden ska också laddstolpar för elfordon planeras.
 • Nej till avgifter på infartsparkeringar.

 

FLER FÖRSLAG FÖR BYGGANDE OCH VA

 • Vattentillgången för ett växande Värmdö måste utredas.
 • Bräddningar ska undvikas och allmänheten informeras via webb och sms när det sker.
 • Utveckla rådgivningen för medborgare som behöver byta sitt enskilda avlopp.
 • Stötta lokala VA-lösningar i skärgården och områden där kommunalt VA och PFO-förändring inte sker inom överskådlig framtid.
 • Håll nere avgifter för bygglov och korta handläggningstiderna.
 • Värna allmänhetens tillgång till skärgården och stränder.
 • Anställ en stadsarkitekt för en hållbar utveckling och bättre uppföljning av detaljplaner.

 

FLER FÖRSLAG FÖR BÄTTRE MILJÖ OCH KLIMAT

 • Bättre uppföljning och kontroll av föroreningar i och hantering av dagvatten.
 • Placera återvinningscentralen i Ekobacken och inte i Kil.
 • Inför en träbyggnadsstrategi.
 • Ta fram en lokal handlingsplan för giftfri vardag i Värmdö.
 • Pröva återbruksverksamhet på utvalda återvinningscentraler.
 • Nej till Horstensleden.
 • Nej till förbifart Hemmesta och Ekedal. Utred utvidgad naturreservatsbildning i Hemmesta storskog.
 • Stoppa utsläppen av tungmetaller i Farstaviken och tillsätt en haverikommission för att reda ut ansvaret.
facebook Twitter Email