Funktionsvariation i Värmdö

I vårt Värmdö är det en självklarhet att alla människor har samma rättigheter att delta i samhället på lika villkor. Tyvärr är det inte så i dag. Neddragningar på LSS-området (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har de senaste åren gjort det allt svårare för personer med funktionsvariation att få det stöd de har rätt till för att kunna leva som andra. Detta måste upphöra. Det drabbar inte bara individen utan också deras närstående. Vi vill göra om riktlinjerna för LSS-bedömning så att lagstiftarens intentioner med lagen tydligt framgår.

Vi socialdemokrater i Värmdö vill utveckla stödet till personer med funktionsvariation. Individerna ska få ökat självbestämmande. Vi vill öka möjligheten till deltagande i samhället och särskilt fokusera på ungas möjlighet till en meningsfull fritid. Ett eget jobb och egen försörjning är den främsta frihetsfaktorn. För det jobb man gör behöver man en skälig lön. Vi vill erbjuda fler möjligheter till egen bostad och den bostaden ska helst finnas i Värmdö.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

 • Låt brukarna själva bestämma över sin ledsagningstid.
 • Fler boendelösningar för funktionsnedsatta i Värmdö.
 • Kommunen garanterar sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning upp till 21 års ålder.

 

FLER FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE POLITIK FÖR FUNKTIONSVARIATION

 • Sluta spara! Skattesänkningarna går ut över funktionsnedsatta personer som enligt LSS har rätt till insatser.
 • Riktlinjerna för LSS-området ska göras om för mer rättssäker biståndsbedömning.
 • Rätt till skolskjuts för de som inte går i sin hemskola på grund av särskilda behov.
 • Fler gruppbostäder och bostäder för personer med assistans eller boendestöd.
 • Politiska företrädare ska utbildas i LSS.
 • Utred dagverksamheten och hur vägen ut i arbete och utbildning kan utvecklas och förbättras samt höj ersättningen.
 • Särskild satsning på ledsagning för barn och ungdomar till kultur- och fritidsaktiviteter.
 • Nya anpassade och lämpliga lokaler för Värmdös unga som har KTT (korttidstillsyn). Alla har rätt till en meningsfull fritid.
 • Ökad tillgänglighet i det offentliga rummet genom minskning av fysiska och psykiska hinder.
 • Kompetensutveckling av skolpersonal i NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
 • Utred Värmdös bidrag till det statliga LSS-utjämningssystemet.
facebook Twitter Email