Etablering och integration

Vi tar integrationsutmaningen på allvar. Socialdemokraternas mål är att Värmdö ska vara bäst i Sverige på etablering. Här ska vägen till egen försörjning och frihet vara snabbast i landet. Så är det inte idag.

Vi vet att ett sammanhang på en arbetsplats ökar motivationen och påskyndar språkinlärningen. Därför vill vi ge alla nyanlända som studerar SFI en praktikplats från dag ett. Värmdö kan också arbeta mer strategiskt med matchning av det lokala näringslivets personalförsörjnings behov och därmed utbilda våra nya Värmdöbor i bristyrken.

Blandade bostadsområden påskyndar integrationen och gör samhället starkare och tryggare. Isolerade områden med modulbostäder är fel väg att gå. Det finns en enorm kraft i civilsamhället för att påskynda etableringen, vi socialdemokrater vill avsätta mer pengar och ingå fler partnerskap med föreningslivet och civilsamhället. Värmdö blir rikare och varmare när vi jobbar tillsammans.

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

 • Ge nyanlända som studerar SFI en praktikplats från dag ett. Det påskyndar språkinlärningen.
 • Tydlig plan för egen försörjning för varje individ, öka matchningen med det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov.
 • Bygg blandade bostadsområden, modulområden riskerar att leda till segregation.

 

FLER FÖRSLAG FÖR SNABBARE ETABLERING OCH INTEGRATION

 • Kartlägg lokala näringslivets kompetensbehov och matcha nyanlända mot bristyrken.
 • Utveckla nätverk mellan näringslivet och nyanlända.
 • Förstärk samhällsintroduktionen.
 • Ökat stöd till och stärkt samarbete med civilsamhället genom exempelvis ideburet offentligt partnerskap, så kallade IOP-avtal.
 • Mentorsprogram – nyanlända ska få en annan Värmdöbo som mentor.
 • Ställ krav i samband med upphandlingar att större företag ska ta emot nyanlända på praktikplatser.
 • När nya bostäder byggs ska arbetslösa unga och nyanlända få jobb/praktik.
 • Rätt att bo kvar i Värmdö efter 18 år för den som vill slutföra sina gymnasiestudier.
 • Utveckla SFI-utbildningen (svenska för invandrare) så Värmdö kan erbjuda SFI med förberedelse för yrkesutbildning och svenska för yrkesutbildade. Dessa utbildningar ger även yrkeskunskaper.
 • Minska risken för utanförskap genom att stärka barnomsorgen och utbildningen för nyanlända.
 • Uppmuntra kreativa lösningar där Värmdöbor får möjlighet att hjälpa till med bostadsförsörjningen.
 • Utred möjligheten att lämna ekonomiskt bistånd till frivilliga familjehem.
facebook Twitter Email