Miljö & Klimat

Skydda miljö och klimat för framtidens Värmdö

Värmdö behöver ett nytt ledarskap som prioriterar visionen om ett hållbart Värmdö. Även framtida generationer måste få uppleva kommunens vackra naturområden, vattendrag och dess unika skärgårdsmiljö. Därför krävs ett långsiktigt och ihärdigt arbete för att bevara miljön, skydda biologisk mångfald, stärka ekosystemen i våra skogar och våtmarker och garantera att utsläppen till våra vattendrag upphör. Vi vill värna våra gröna kilar. Arbetet med att nå miljö- och klimatmålen ska trappas upp och handlingsplanen för koldioxidbudgeten ska prioriteras. Dessutom vill vi att Värmdö kommun blir en del i den nationella klimatomställningen för kommuner ”Klimatkontrakt 2030”.

Mitt i Gustavsberg ligger Farstaviken, en fantastisk pärla som förskönar Värmdös största centrum med sitt vatten, aktiva båtliv och hamnar. Ett långtgående problem är föroreningen av viken. Vattenområdet har bedömts som riskklass 1, det vill säga den högsta hälso- och miljöfarliga nivån. De aktörer som släpper ut gifter i lakvattnet ska tvingas ta ansvar, och tills att en lösning finns på plats vill vi att kommunen tar ansvar för reningen. Våra sjöar, havsvikar och träsk ska vara en källa till glädje och erbjuda friskt vatten till omkringliggande natur och människor.

Vattentillgången för ett växande Värmdö måste säkras. Takten i byggandet av vatten och avlopp (VA) för kommunens alla delar behöver öka. Lokala VA-lösningar i områden där kommunalt VA och PFO-förändring inte sker inom överskådlig framtid behöver stöttas. Värmdö behöver även arbeta aktivt mot bräddningar för att motverka att föroreningar släpps ut från VA-nätet till våra vattendrag.

En stor del av koldioxidutsläppen inom kommunens geografiska gränser kommer inte från kommunens verksamhet utan av privatpersoner och företag som ofta använder bilen. Därför behövs en flerårig satsning för att bygga en laddinfrastruktur i Värmdö som underlättar elektrifieringen av transporter de kommande åren. Vi ska även fortsätta utrusta kommunala byggnader med solceller för uppvärmning. Det ska vara enkelt för värmdöborna att ställa om till en fossilfri vardag.

Runt om i landet pågår just nu en grön industriell revolution, där både näringslivet och det offentliga genomför stora investeringar i omställningen från fossila bränslen till el för att nå klimatmålen. Vi vill att Värmdö ska vara ledande i omställningen till eldrivna fordon. Rätt gjort kan omställningen leda till fler jobb på hemmaplan. Därför vill vi göra Värmdö till en pilotkommun för hållbara transporter i samarbete med regionen och näringslivet.

Våra tre viktigaste reformer är:

  • Stoppa utsläppen i Farstaviken och skydda våra vattendragUtsläppen av tungmetaller som rinner ut i Farstaviken måste stoppas. Under de juridiska processerna för att få företag att rena sina utsläpp måste kommunen ta ansvar. Bättre kontroll av föroreningar i och hantering av dagvatten behövs också för att skydda Värmdös andra viktiga vattendrag. Bräddningar ska undvikas och allmänheten informeras via webb och sms när det sker.
  • Påskynda VA utbyggnaden och säkra tillgången till vattenÖka takten i VA byggandet för att säkra alla värmdöbors tillgång till rent vatten. Värmdö kommun behöver stötta upp föreningar i områden där kommunalt VA inte finns med i planerna inom en snar framtid.
  • Elektrifiera VärmdöVi vill ta ett helhetsgrepp kring omställningen till ett mer hållbart Värmdö. Därför ser vi en flerårig satsning på elektrifiering av transporter som avgörande för att ge fler värmdöbor möjlighet att ställa om till fossilfria färdmedel. Elektrifieringen behöver förstås ske i samarbete med näringsliv och i en takt som energiförsörjningen tillåter. Genom att ligga i framkant kan Värmdö också skapa fler jobb på hemmaplan.
facebook Twitter Email