Kultur & Idrott

Kulturen och idrotten ska vara för alla

Samhällsnyttan av kultur och idrott är solklar. Ett starkt kulturliv förbättrar livskvalitén och bidrar till ett mer demokratiskt Värmdö. Därför ska alla barn få möjligheten att utvecklas kreativt och samtidigt bidra till konsten, kulturen och ett mer tolerant samhälle. Starka idrottsföreningar är en viktig del i den gemenskap som finns inom kommunen och på många sätt utgör kittet som håller oss samman. Kultur och idrott i symbios förbättrar folkhälsan.

Samarbetet mellan kommunen och Värmdös föreningsliv inom både kultur och idrott måste stärkas. Vi ska ta tillvara på den kunskap, erfarenhet och framtidsvision som föreningslivet bär på. Föreningslivet kan inte reduceras till utförare åt kommunen. Vi vill tvärtemot utveckla kulturen och idrotten i starkt samarbete med föreningarna. Kommunen och föreningslivet ska vara jämbördiga aktörer och genom ett lokalt handslag skapar vi en gemensam målbild och mer träffsäker finansiering.

Kulturutövande och idrott ska vara tillgängligt för unga som äldre. Alla barn oavsett funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar, bakgrund eller kön ska ges goda förutsättningar att få tillgång till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Vi vill införa kulturfritids så att barn får möta kulturen tidigt samt genomföra riktade lässatsningar inom kultur- och fritidsområdet.  Kommunen ska också genomföra genusanalyser inför investeringsplaner och utreda en modell där verksamheter och föreningar som erbjuder aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus, HBTQIA+ och funkisperspektiv premieras. En meningsfull fritid skapar trygghet hos unga. Fritidsgårdar ska vara öppna när ungdomarna vill besöka dem allra mest.

Värmdö är tredje sämst i hela Sverige när det kommer till hur flickor upplever sin fysiska och psykiska hälsa. Att vända den utvecklingen måste genomsyra hela kultur- och fritidsområdet. Det handlar t.ex. om att möjliggöra för mer kulturinriktade aktiviteter inom fritidsgårdsverksamheterna samt bättre tillgodose föreningslivets behov inom ridsporten, gymnastik och innebandy.

Idag vittnar många idrottsföreningar om att bristen på idrottsytor påverkar barns jämlika tillgång till kvalitativ idrott. Därför behöver vi stötta föreningarna och bygga fler idrottsytor och ishallar. På så vis ökar vi tillgången till en aktiv fritid i Värmdö.

Värmdö och Gustavsberg i synnerhet har ett särskilt kulturarv att förvalta för framtida generationer. För oss socialdemokrater är det viktigt att ta tillvara på och vårda kraften i kulturen och i vårt kulturarv. Därför vill vi se ett livskraftigt och genomtänkt kulturhus i Gustavsberg med plats för både bibliotek, konst, dans, teater, ett levande musikliv och kulturskapande för unga. Det nya kulturhuset ska locka till sig föreningslivet och det lokala näringslivet och vara en mötesplats som möjliggör skapande verksamhet. Värmdös nya kulturhus ska vara kommunens stolthet och ha gott om både kreativt och fysiskt utrymme!

Våra tre viktigaste reformer är:

  • Ge föreningslivet bättre förutsättningar – fler idrottsytor och ishallar!Värmdö behöver fler idrottsytor och ishallar. Ordentliga investeringar behöver ske i förbättrad iskapacitet på Ekvallen. Slitna sporthallar behöver rustas upp. Vi vill också se fler idrottsytor som möter upp kraven från föreningar och värmdöbor.
  • Låt kulturen ta plats! Ett medskapande kulturhus för värmdöbor i alla åldrarVärmdö behöver ett riktigt kulturhus för att vårda kraften i kulturen och i vårt kulturarv. Socialdemokraterna vill att en större yta av porslinsfabriken ska hyras för att ha plats att realisera det kulturhus som utlovats värmdöborna.
  • En kulturskola för alla genom sänkta avgifterDet är viktigt att kulturen blir tillgänglig för alla barn och unga – oavsett ålder, kön, ursprung och ekonomi. Därför vill vi sänka avgifterna samt låta kulturskolan ha ett uppsökande uppdrag.
facebook Twitter Email