Funktionsvariation

Lika möjligheter för funktionsnedsatta

I vårt Värmdö är det en självklarhet att alla människor ska kunna delta i samhället på lika villkor. Tyvärr är det inte så i dag. Under flera år har det moderatledda styret skurit ner på de insatser som de med funktionsnedsättning har rätt till. Detta måste upphöra. Värmdö ska ha som mål att bli utsedd till bästa LSS-kommun!

Idag vittnar anhöriga om att Värmdös gruppbostäder är underbemannade. Det finns allvarliga ekonomiska brister som resulterat i problem där de funktionsnedsatta på boendena inte får den uppmärksamhet, tid och respektfulla behandling som de har rätt till. Vi måste se till att alla personer med nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga ska ha goda levnadsvillkor. Därför måste vi satsa mer resurser inom funktionsstöd. Dessa resurser ska också gå till fri ledsagning för personer med funktionshinder. Att släppa ledsagarservicen fri är ett effektivt sätt att ge fler frihet på sina egna villkor.

De extra resurserna ska även gå till att bemanna boenden men proffsig personal som kan ge all den hjälp som de funktionsnedsatta behöver i det dagliga livet. Vi vill också se en modell där även de som bor på gruppboenden ska ha möjlighet att få en särskilt utsedd kontaktperson, inte bara de som bor hemma. Detta kommer att leda till att den enskilde får bättre möjligheter till en meningsfull vardag.  För att bättre lösa livspusslet för anhöriga vill vi se mer korttidsboenden under helger. I Värmdö erbjuds denna insats i mycket begränsad utsträckning på helger, och i mycket större utsträckning på vardagar, då skolor och jobb medför att effekten på livskvaliteten blir lägre. Erbjuds korttidsboende på helger kan insatsen på allvar leva upp till målsättningen att avlasta föräldrar. Det behövs fler gruppbostäder i Värmdö.

Våra tre viktigaste reformer är:

  • Frihetsreform för funktionsnedsattaLåt LSS-brukarna själva bestämma över sin ledsagningstid och öka resurserna till funktionsstödet.
  • Stärk undervisningen för barn med särskilda behovVarje barn och elev med behov av särskilt stöd ska få det utifrån individuella behov. Höj den specialpedagogiska kompetensen i skolan. Därtill behövs kompetensutveckling för all personal som arbetar i skolan och skolskjutsverksamheten inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och särbegåvning. Kringverksamheten runt skolan för elever med särskilda behov måste fungera (fritids, skolskjuts och schemabrytande verksamheter). Pengen till grundsärskolan ska höjas.
  • Öka möjligheterna till korttidsboende under helgerVi vill hjälpa fler familjer med livspusslet och därför öka möjligheten till korttidsboende under helger. Vi vill ha mer flexibla boendelösningar för funktionsnedsatta i Värmdö.
facebook Twitter Email