Jobb för bättre ekonomi

Fler jobb för bättre ekonomi och integration

Fler värmdöbor ska jobba och vi ska påskynda integrationen för nyanlända. Unga vuxna och nyanlända behöver fler riktade insatser. Socialdemokraternas mål är att Värmdö ska vara bäst i Sverige på etablering. Här ska vägen till egen försörjning och frihet vara snabbast.

Värmdö har lång väg kvar till att alla som kan jobba faktiskt jobbar. Vi socialdemokrater vill kraftsamla för fler jobb på hemmaplan. Vi vill se nya arenor för samverkan, ökad kunskap och utveckling. Därför måste fler arbetslösa få en anknytning till en arbetsplats eller ett yrke genom en lärlingsutbildning. Genom lärlingsutbildningen utvecklas kunskaper genom utfört arbete, vilket ökar produktiviteten och arbetslivserfarenheten för den enskilde.

För att få fler värmdöbor i jobb behövs en bättre kompetensförsörjning. För många nyanlända och långtidsarbetslösa finns ett stort behov av att kommunen inför validering av yrkeskompetens genom olika typer av yrkesprov. En validering av tidigare erfarenheter kan underlätta återetableringen på arbetsmarknaden och samtidigt bidra med viktiga kompetenser till kommunen. Därför vill vi ta fram en valideringsstrategi och validera fler personers kunskaper.

Ett sammanhang på en arbetsplats ökar motivationen och påskyndar språkinlärningen. Därför vill vi ge alla nyanlända som studerar SFI en praktikplats från dag ett. Praktiken ska kombineras med SFI-studier på Komvux. Tillsammans med valideringsstrategin kommer språkpraktik att snabba på etableringen för nyanlända Värmdö.

För att få en snabbare integration vi vill också fortsätta nyttja kraften i den samverkan som finns med civilsamhället och utveckla arbetet med IOP (Idéburet offentligt partnerskap).

En annan samhällsgrupp som skriker efter jobb är våra unga. Trycket är högt. Förra sommaren var det 700 värmdöungdomar som sökte sommarjobb men tyvärr endast 150 personer fick möjligheten. Vi behöver också skapa fler arbetstillfällen i kommunen för unga som söker sitt första jobb. Kommunen ska erbjuda vägar in på arbetsmarknaden för den grupp där arbetslösheten är som störst. Vi vill att fler ungdomar i Värmdö ska få möjlighet att jobba!

Våra tre viktigaste reformer är:

  • Värmdöbor i jobb och inte på bidragAlla som kan jobba ska jobba. Den som har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller funktionsnedsättning ska kunna matchas till ett jobb inom kommun, näringsliv eller ideell förening med en lärlingstjänst.
  • Mer validering och språkpraktik för nyanländaVi ska möjliggöra för en snabbare integration genom att fokusera på att få fler nyanlända att fortare lära sig svenska och validering av tidigare kompetens. Att lära sig svenska är grunden för en god etablering. En valideringsstrategi förbättrar både möjligheter till jobb för enskilda och kommunens kompetensförsörjning i stort.
  • Ge unga chansen till ett första jobb genom fler ungdomsjobb och sommarjobbDet är en värdefull erfarenhet att ha provat på att jobba redan som tonåring. Därför vill vi öka antalet sommarjobb för unga i åldrarna 15–17 år. Vi vill också erbjuda sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning. Fler ska dessutom få en hjälp in på arbetsmarknaden genom att kommunen erbjuder fler ungdomsjobb. Med målet att alla som söker ska få ett sommarjobb. Så minskar vi sysslolösheten och får fler i arbete!
facebook Twitter Email