S budget: Stopp för slöseri och fyra gånger större skolpengssatsning

Det behövs investeringar i Värmdös skolor menar Socialdemokraterna som i sitt budgetalternativ för 2020 satsar fyra gånger mer i höjd skolpeng än den styrande majoriteten. Enligt (S) krävs också ett nytt ledarskap som på allvar tar itu med kommunens svällande administration och slöseri så att resurser till välfärdens kärna kan frigöras. Kommunalrådet i opposition Carl Kangas (S) kräver ett stopp för slöseriet med skattebetalarnas pengar.

I dag presenterade Socialdemokraterna sitt alternativ till Värmdö kommuns budget för 2020. S-budgeten innehåller mer än fyra gånger högre ökning av skolpengen jämfört med den styrande majoritetens förslag.

  • Slöseriet med Värmdös skattebetalares pengar måste få ett slut. Moderaterna har låtit kommunbyråkratin svälla, konsultnotan skena samtidigt som de säger att det inte finns pengar till skolan. Värmdö kan bättre. Därför vill vi Socialdemokrater nu på allvar sätta stopp för dyra konsulter, bemanningslösningar och minska den administrativa kolossen, säger Carl Kangas, kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna i Värmdö.

Socialdemokraterna vill framförallt använda de kraftiga besparingarna på kommunens administration till att frigöra pengar för en långsiktig satsning på Värmdös elever och lärare.

  • Underfinansieringen av Värmdös skolor måste få ett slut. Vårt förslag innebär fyra gånger mer i skolpengshöjning jämfört med högermajoritetens förslag, fortsätter Carl Kangas.

 

  • Socialdemokraterna är Värmdös skolparti. Värmdös pedagoger behöver få bättre förutsättningar att ge våra unga kunskap för livet. Vi föreslår en höjning av skolpengen med 6 procent för grundskolan och 4 procent för förskolan och fritidshem. Vi gör också en kvalitetssatsning på över 3 miljoner kronor i ett försök med tvålärarsystem och lärarassistenter och vi avsätter 2 miljoner för att garantera alla Värmdö elever en jämlik tillgång till elevhälsan genom att göra den central, säger Karin Voltaire, skol- och näringslivskommunalråd i opposition (S).

 

  • Vi noterar också att en del förslag som vi Socialdemokrater drivit under lång tid och som Moderaterna tidigare röstat ner nu återfinns i deras budget. Vi är gärna motorn i Värmdöpolitiken, men deras idélöshet är förlamande för Värmdös utveckling och de saknar förmåga att på allvar sätta stopp för slöseriet med skattebetalarnas pengar, avslutar Carl Kangas.

 

 

Fakta

Socialdemokraternas skolreformer i budget för 2020:

● Pengen skrivs upp med 6 procent för grundskola, grundsärskola, och skolbarnomsorg liksomtilläggsbelopp. För fritidshem skrivs skolpengen upp med 4 procent För ändamålet avsätts 33 117tkr.

● Pengen skrivs upp med 4 procent för förskola och pedagogisk omsorg. Tilläggsbelopp förförskola skrivs upp med 2 procent. För ändamålet avsätts 11 534 tkr.

● Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en kvalitetssatsning med att på försök införatvålärarsystem och anställa lärarassistenter i utvalda skolor och årskurser samt utvärdera försöket.För ändamålet avsätts 3 200 tkr.

● Ramen för socioekonomisk differentiering av skolpeng och förskolepeng utökas med 2 000 tkr.

● Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en central elevhälsa för att garantera alla eleverstillgång till kvalificerade resurser och en systematik i det förebyggande arbetet. För ändamåletavsätts 2 000 tkr.

● Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla modellen för socioekonomisk differentiering ienlighet med det index som Statistiska Centralbyrån (SCB) utvecklat för Skolverkets fördelning av statsbidrag för en likvärdig skola.

● Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa ett mer generöst skolskjutssystem som minskarfamiljers stress och gör barnens väg till skolan tryggare. För detta avsätts 2 000 tkr.

● Pengen för introduktionsprogram i gymnasieskolan skrivs upp med samma uppräkning som förresten av gymnasiet enligt den regionala överenskommelsen. Tilläggsbelopp för gymnasietuppräknas med 2 procent. För ändamålet avsätts 200 tkr utöver regional uppräkning förgymnasiet.

● Utbildningsnämnden ges i uppdrag att omvandla dyra vikarier och inhyrd bemanning till fastanställd personal genom att genomföra “från vikarie till anställd”-reform. Åtgärden ger enbesparing på 1 000 tkr.

● Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa ett rådgivande skolråd sammansatt av föräldrar ochelever som nämnden har en kontinuerlig dialog med och där strategiska utvecklingsfrågor kanstämmas av.

● Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla en mer offensiv kompetensförsörjningsstrategiför att långsiktigt säkra tillgången till kompetens i verksamheterna samt på ett enhetligt sätt gemöjlighet till vidareutbildning på betald arbetstid för befintlig personal för att öka andelenbehörig personal.

● Utbildningsnämnden ger i uppdrag att ta fram en plan för kvalitativ undervisning på skärgårdenskärnöar genom bl.a. fjärrundervisning så att skärgården får förutsättningar att utvecklas.

● Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inrätta “Skolutveckling Värmdö”, ett utvecklings- ochkompetensnav för förbättrad och systematisk kompetensutveckling, kollegialt lärande ochundervisningsutveckling för såväl kommunala som fristående verksamheter.

 

Jämförelse mellan Socialdemokraternas och majoritetens skolbudget:

● Ökning av skolpeng jämfört med beslutad budget för 2019: Socialdemokraterna 44,9 mkr,majoriteten 11,2 mnkr (S satsar fyra gånger mer)

● Ökning av medel till Utbildningsnämndens totala ram jämfört med beslutad budget för 2019:Socialdemokraterna 75,9 mkr, majoriteten 34,1 mnkr (S satsar mer än dubbelt så mycket).

 

Urval av socialdemokraternas besparingar i budget för 2020:

● Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa ett konsultstopp – på riktigt – vilket ger en besparing på 10 000 tkr.

● Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en personalneddragning på central administration vilket ger en besparing motsvarande 9 400 tkr.

● Kommunen avvecklar internfaktureringen. Det skickas 6000 internfakturor i Värmdö kommun per år. Besparing 3 000 tkr.

● Minskning av dyra leasingavtal, 5 000 tkr. Investeringsmedel för ersättande inköp avsätts.

● Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omvandla dyra vikarier och inhyrd bemanning till fast anställd personal genom att genomföra “från vikarie till anställd”-reform. Åtgärden ger en besparing på 1 100 tkr.

● Kommunstyrelsen uppdras att samla driftavdelningen för Kultur- och fritidsnämnden under Tekniska nämnden med syfte att effektivisera driften. Samordning av driften förväntas ge en effektivisering på minst 7 000 tkr.

För att ta del av Socialdemokraternas förslag till budget 2020 i sin helhet, klicka här.

facebook Twitter Email