Initiativ till samarbete med Teach for Sweden

 Pressmeddelande 2016-04-22

Sveriges konkurrenskraft står på spel då vi tappar gentemot våra närmaste konkurrenter. Sverige faller i PISA-undersökningen för femte mätningen i rad. Det finns ett kompetensglapp mellan arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft och den kompetens och utbildning som arbetskraften har.

En tredjedel av lärarna inom naturvetenskapliga ämnen är obehöriga. I Sverige saknas idag cirka 7000 behöriga lärare inom grundskolan och cirka 1500 inom gymnasieskolan i de naturvetenskapliga ämnena. Vi kan också konstatera att under de närmaste 20 åren kommer att ske ett ökat elevflöde till såväl högstadium som gymnasium.

Detta parallellt med att vi ser stora pensionsavgångar de kommande 10-15 åren och väldigt få sökande till lärarutbildningarna, framförallt till naturvetenskapliga ämnen. I genomsnitt har det antagits 480 elever de senaste fem åren och genom att var sjätte elev hoppar av utbildningen, resulterar det i cirka 400 nyutexaminerade lärare per år. Vi kan förvänta oss att underskottet av ämnesbehöriga lärare förväntas öka från 8500 idag till 15700 år 2024.

En stor del av ansvaret för att finna lösningar på lång sikt ligger naturligt på nationell nivå genom olika åtgärder kring lärarutbildning och lärarlyft etc. Men även på lokal nivå kan vi ta initiativ för att bli en attraktiv arbetsgivare.

En pusselbit kan vara att teckna avtal med Teach for Sweden som är ett utvecklings- och ledarskapsprogram för nyutexaminerade ledartalanger från andra akademiska profiler än läraryrket. Teach for Sweden erbjuder ett tvåårigt ledarskapsprogram där man som kandidat arbetar på en skola. Teach for Sweden placerar kandidater vid skolor som är utvalda utifrån elevernas föräldrars utbildningsbakgrund, elevers måluppfyllelse, grad av likvärdighet samt behov av ämneskompetens. Vid placering matchas kandidaternas ämneskompetens och profil med skolornas behov och utmaningar. Även om anställningen avser en tjänst om 80 % får våra kandidater en lön motsvarande en tjänst om 100 %.  Resterande 20 % av tiden används till att läsa in den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) samt övriga moment som ingår i Teach for Sweden-programmet.

Den socialdemokratiska gruppen yrkade under utbildningsnämnden 2016-04-21

–   att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna och intresset för att teckna avtal med Teach for Sweden som en del av att rekrytera personal med rätt kompetens.

Dessvärre yrkade den moderatledda alliansen avslag på Socialdemokraternas förslag.

Det är tråkigt att konkreta initiativ som syftar till att locka personal med rätt kompetens inte tas tillvara utan att man röstar emot. Vi behöver tänka mer framtidsinriktat än så i Värmdö kommun.

Kontakt:

Mikael Lindström, oppositionsråd Värmdö, 073- 622 44 59

Karin Aaseby, andre vice ordförande i Utbildningsnämnden, 0709- 64 89 49

 

facebook Twitter Email