90 miljoner för mer attraktiv skolkommun i Socialdemokraternas i Värmdös budget

En bättre framtid för Värmdö börjar i skolan. Vår vision är en likvärdig och modern förskola och en skola som ger barn och elever goda kunskaper i en trygg miljö, där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar oavsett bakgrund och var i kommunen man bor. Det är därför Socialdemokraterna nu presenterar sitt alternativ till mål och budget för 2019: En mer attraktiv skolkommun. Budgeten innehåller väsentligt mer resurser till förskolan, grundskolan (inklusive tilläggsbelopp), fritidshem och grundsärskolan jämfört med den magra budget högermajoriteten tidigare presenterat.

 

– Underfinansieringen och ryckigheten måste få ett slut. Vi socialdemokrater vill att 2019 blir året för en nystart för Värmdös skolor. Kommunen behöver en ny skolpolitik med högre ambitioner och ett starkare ledarskap. Det är därför Socialdemokraterna nu presenterar sitt alternativ till budget för 2019: En mer attraktiv skolkommun, säger Mikael Lindström, kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna i Värmdö.

– Vi Socialdemokrater går fram med 90 miljoner mer till skolan. Högerstyret försitter chansen till en nystart för Värmdös skolor. Jag tror värmdöborna hade förväntat sig mer efter partiernas valretorik. De försöker påskina att de gör en satsning på skolan, men låter de elever med störst behov ta smällen genom att man inte räknar upp tilläggsbeloppen mer än 1 %, fortsätter Mikael Lindström.

– Vi föreslår en höjning för förskolan och fritidshemmen med 4 % och 6 % för grundskolan, tilläggsbeloppen och grundsärskolan jämfört med 2018. Vårt förslag ökar dessutom jämlikheten i skolan och stärker dess förutsättningar att arbeta kompensatoriskt genom att vi utvecklar den socioekonomiska differentieringen samt tillför systemet ytterligare 2 miljoner kronor. Vi gör också en rejäl kvalitetssatsning på 3,5 miljoner kronor i ett försök med tvålärarsystem och lärarassistenter, avslutar Carl Kangas, kommunalråd i opposition med ansvar för skolfrågor (S).

 

Fakta

Socialdemokraternas skolreformer i budget för 2019:

  • Pengen skrivs upp med 4 procent för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt med 6 procent för grundskola, grundsärskola och tilläggsbelopp jämfört med av fullmäktige fastställd budget för 2018.
  • Ramen för socioekonomisk differentieringen av skolpeng och förskolepeng utökas med 2 mnkr. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla modellen för socioekonomisk differentiering i enlighet med det index som SCB utvecklat för Skolverkets fördelning av statsbidrag för en likvärdig skola.
  • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en kvalitetssatsning med att på försök införa tvålärarsystem och lärarassistenter i utvalda skolor och årskurser samt utvärdera modellen. För detta avsätts drygt 3,5 miljoner kronor.
  • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en central elevhälsa för att garantera alla elevers tillgång till kvalificerade resurser och en systematik i det förebyggande arbetet. För ändamålet avsätts 2 mnkr.
  • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa ett mer generöst skolskjutssystem som minskar familjers stress och gör barnens väg till skolan tryggare. För detta avsätts 2 mnkr.
  • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inför bokslutet 2018 beskriva konsekvenser av nuvarande resultatbalanseringsprincip för verksamheterna och i samband med detta föreslå en ny modell där ej påverkbara underskott hänförda till tidigare mandatperioder stryks och begränsningen i hur stora överskott resultatenheterna får behålla förändras i syfte att skapa starkare incitament till att nå budget i balans.
  • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inrätta “Skolutveckling Värmdö”, ett utvecklings- och kompetensnav för förbättrad och systematisk kompetensutveckling, kollegialt lärande och undervisningsutveckling för såväl kommunala som fristående verksamheter.
  • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla en mer offensiv kompetensförsörjningsstrategi för att långsiktigt säkra tillgången till kompetens i verksamheterna samt på ett enhetligt sätt ge möjlighet till vidareutbildning på betald arbetstid för befintlig personal för att öka andelen behörig personal.
  • Utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla en Värmdömodell med avsikt att rekrytera fler lärare och samtidigt utveckla en ny form av lärarutbildning utifrån de positiva erfarenheterna i Dalaregionen.
  • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa ett rådgivande skolråd sammansatt av föräldrar och elever som nämnden har en kontinuerlig dialog med och där strategiska utvecklingsfrågor kan stämmas av.

 

Total ökning av medel till skolan jämfört med beslutad budget för 2018: 89,36 mkr.

Total ökning av politiska reformer: 30 mkr jämfört med majoritetens 11 mkr.

Klicka här för att läsa vår budget i sin helhet.

facebook Twitter Email